Lovgivning

Nasjonale standarder og lovgivning
NS 3926-1: 2017Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 1: Planlegging og utforming
NS 3926-2: 2017Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk - Del 2: Laboratoriemåling og måling på stedet av etterlysende produkter
NS 3925: 2013
Brannvern – Rømningsplaner
FOR 1994-10-06-972Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen, Sist endret FOR-2009-12-02-1532
FOR-2009-12-02-1532
Forskrift om endring i forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen
LOV-2005-06-17-62-§4-4Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
FOR-2011-12-06-1355Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
FOR-2012-06-16-622Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), Sist endret FOR-2016-10-29-1263
TEK 17Byggteknisk forskrift.
Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.
Statens vegvesen Håndbok R310ETrafikksikkerhetsutstyr - Tekniske krav
•§ 13 - 2007.03.29 nr. 0363
(SD) Forskrift om anlegg av offentlig veg og 2007.05.15 nr. 0517: (SD) Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften) (gjeld berre riksveg).
Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 17i (direktiv 2004/54/EF)
Internasjonale standarder
NS-EN ISO 7010: 2012
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Registrerte sikkerhetsskilter
NS ISO 3864-1: 2011
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 1: Prinsipper for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking
NS ISO 3864-2: 2016Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 2: Prinsipper for utforming av produktsikkerhetsmerking
NS ISO 3864-3: 2012Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 3: Prinsipper for utforming av grafiske symboler brukt i sikkerhetsskilter
NS ISO 3864-4: 2011
Grafiske symboler - Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter - Del 4: Kolorimetriske og fotometriske egenskaper ved materialer for sikkerhetsskilter
ISO 16069Graphical symbols – Safety signs – Safety way guidance systems (SWGS)
Grafiske symboler –  Sikkerhetsskilt –  Ledesystem for rømning i byggverk (SWGS – Safety Way Guidance Systems)
ISO 23601:2020Safety identification — Escape and evacuation plan signs
Sikkerhetsidentifikasjon - Skilt for rømnings- og evakueringsplan
ISO 17398Safety colours and safety signs – Classification, performance and durability of safety signs
Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilt –  Sikkerhetsskiltenes klassifisering, ytelse og holdbarhet
ASTM E2030  Standard Guide for Recommended Uses of Photoluminescent (Phosphorescent) Safety Markings
Standardveiledning for anbefalt bruk av etterlysende (selvlysende) sikkerhetsmerking
ASTM E2072
Standard Specification for Photoluminescent (Phosphorescent) Safety Markings
NFPA 2010Standard for Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems
ISO 15779: 2011Condensed aerosol fire extinguishing systems – Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance – General requirements
CEN/TR 15276-2:2009Fixed firefighting systems - Condensed aerosol extinguishing systems - Part 2: Design, installation and maintenance
Faste brannslokkesystemer - Slokkesystemer basert på fast stoff aerosol-generator - Del 2: Konstruksjon, installasjon og vedlikehold
DIN 67 510 Part 1: 2009Photoluminescent pigments and products - Part 1: Measurement and marking at the producer
Etterlysende pigmenter og produkter – Del 1: Måling og merking hos produsenten
tilbake